การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา 2566 (SAR66)
ตัวอย่างข้อมูลจากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์)

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน

ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วยความสามารถใน การอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ การคิดประเภทต่างๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 


ประเด็นพิจารณา

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ

ผู้รับผิดชอบ 

นางเบญจพร ศาสตร์สูงเนิน

นางจินตหรา โกยขุนทด

ค่าเป้าหมาย 

ดี

ผลการประเมิน
ดี

ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ 

ตัวอย่าง ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ 


1. สมุดพัฒนาสมรรถนะการอ่าน

2. แบบประเมินสมรรถนะการอ่าน

3. ใบความรู้พัฒนาทักษะสมรรถนะการอ่าน

4. แบบสรุปผลการประเมินสมรรถนะการอ่าน

5. ชุดฝึกอัจฉริยภาพหมอภาษา (E-book)

6. แบบประเมินการอ่านออกเสียงบทอ่าน

7. แบบสรุปผลการดำเนินกิจกรรมหมอภาษาบดินทรเดชาพัฒนาเยาวชน

8. วิดีโอคลิปการอ่านออกเสียงของนักเรียน

9. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 1-6 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6)

10. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1-6 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3)

11. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1-6 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6)

12. แบบทดสอบ

13. ใบงาน /แบบฝึกหัด 

14. ใบงานทดสอบ

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา

ผู้รับผิดชอบ 

นางสาวอุไร พุ่มพวง

นางวิไลลักษณ์ มหาลีวีรัศมี  

ค่าเป้าหมาย 

ดี

ผลการประเมิน
ดี

ตัวอย่าง ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ 


1. แบบประเมินโครงงาน PBL ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

2. นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์/ชิ้นงาน/รายงาน/โครงการ/โครงงาน

3. รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning : PBL)


ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม

ผู้รับผิดชอบ 

นางอุดมลักษณ์  ใจเสือ

นางสาวธรรมปวัลย์ เกษมทะเล     

ค่าเป้าหมาย 

ดี

ผลการประเมิน
ดี

ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ 


1. ตารางแสดงจำนวนโครงงาน PBL ของผู้เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

2. ตารางแสดงจำนวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถในการสร้างชิ้นงาน นวัตกรรม

3. ตารางแสดงจำนวนผลการเรียนในรายวิชา IS ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 4

4. ตัวอย่างนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์/ชิ้นงาน/รายงาน/โครงการ/โครงงานร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ 

4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผู้รับผิดชอบ 

นายพงษ์ศิริ  เกื้อทาน

ค่าเป้าหมาย 

ดี

ผลการประเมิน
ดี

ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ 


1. ผลการประเมินความเข้าใจดิจิทัล

2. รายงานผลการดำเนินการกิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงาน (PBL)

3. ตัวอย่างโครงงาน PBL

4. สถิติการใช้งาน DLIT

5. ชิ้นงาน โล่ รางวัล เกียรติบัตร
ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

ผู้รับผิดชอบ 

นางเบญจพร ศาสตร์สูงเนิน

นางจินตหรา โกยขุนทด  

ค่าเป้าหมาย 

ดี

ผลการประเมิน
ดี

ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ 

6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

ผู้รับผิดชอบ 

นางพูนสุข   ศรีไชย
    นายพันธ์ศรี  ศรีไชย

ค่าเป้าหมาย 

ดี

ผลการประเมิน
ดี

ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน


ประเด็นพิจารณา

1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด

ผู้รับผิดชอบ 

นางวรรณฤดี  ค้ำชู   

นางสาวศิริพันธ์  กสิกรานันท์

ค่าเป้าหมาย 

ดี

ผลการประเมิน
ดี

ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ 

2) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย

ผู้รับผิดชอบ 

นางสาวอมรรัตน์  สมพร

นายพีรยุทธ  ไวการ   

ค่าเป้าหมาย 

ดี

ผลการประเมิน
ดี

ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ 

3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย

ผู้รับผิดชอบ 

นางธัญลักษณ์  ผึ้งสาย

นางศศิธร  จำปาวงษ์  

ค่าเป้าหมาย 

ดี

ผลการประเมิน
ดี

ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ 


1. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning: PBL)

2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

2.1 กิจกรรมลูกเสือ

2.2 เนตรนารี

2.3 ยุวกาชาด

2.4 ชุมนุมวิชาการ

2.5 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

2.6 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ

2.7 นักศึกษาวิชาทหาร

3. การเลือกตั้งประธานคณะสีและประธานนักเรียน

4. มหกรรมมหกรรมกีฬา ดนตรี ศิลปะและวัฒนธรรม “นิลุบลเกม” ครั้งที่ 40

5. กิจกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน (กิจกรรมทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6) 

ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ 

4) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม

ผู้รับผิดชอบ 

นางสาวชญาดา  สุขประสงค์

นางสาววาสนา  คำดี  

ค่าเป้าหมาย 

ดี

ผลการประเมิน
ดี

ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ 


1. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (พัฒนาสมรรถภาพทางกาย)

2. แบบประเมินสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ

3. ข้อมูลสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของผู้เรียนทุกระดับ

4. ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของผู้เรียนทุกระดับ 3 ปีการศึกษา

5. แบบประเมินดัชนีชี้วัดความสุขของผู้เรียนทุกระดับชั้น

6. สถิติการยืมคืน อุปกรณ์กีฬา

7. ภาพสถานที่ในการส่งเสริม พัฒนาสุขภาพและแก้ไขปัญหาสุขภาพ

8. ภาพการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

9. แผนการจัดการเรียนรู้

10. ภาพการฝึกซ้อมเพื่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย

11. ภาพการจัดการเรียนการสอนและที่เน้นการพัฒนาสมรรถภาพเพื่อสุขภาพและการประเมินภาวะทาง อารมณ์

12. ผลการประเมินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  

ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ


เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน สามารถดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

ประเด็นพิจารณา

2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน

ผู้รับผิดชอบ 

นายสานนท์  เวือมประโคน

ค่าเป้าหมาย 

ดี

ผลการประเมิน
ดี

ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ 

ประเด็นพิจารณา

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

ผู้รับผิดชอบ 

นายชูศักดิ์  พัดทะเล

นางสาวอุไร พุ่มพวง

นางวิไลลักษณ์ มหาลีวีรัศมี

 

ค่าเป้าหมาย 

ดี

ผลการประเมิน
ดี

ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ 

ประเด็นพิจารณา

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ 

นางเบญจพร ศาสตร์สูงเนิน

นางจินตหรา โกยขุนทด  

ค่าเป้าหมาย 

ดี

ผลการประเมิน
ดี

ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ 


1. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

2. โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร 2565 ม.ต้น

โครงสร้างหลักสูตร 2565 ม.ปลาย

3. คู่มือการดำเนินงานการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและรายวิชาเพิ่มเติม

3.1 คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม และกิจกรรมชุมนุม

3.2 รายชื่อกิจกรรมชุมนุมพร้อมทั้งรายละเอียด

3.3 รายชื่อวิชาเลือกเรียน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

4. โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน

4.1 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (PBL)

4.2 โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความถนัดสนใจและมีความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2565

4.3 ผลการสอบคัดเลือกโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความถนัด สนใจและมีความสามารถพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

4.4 รายละเอียดการสมัครรายวิชาเพิ่มเติมที่เรียนต่อเนื่อง (Block course) ปีการศึกษา 2565 – 2567 สำหรับนักเรียนชั้น ม.4 ตามโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความถนัด สนใจและมีความสามารถพิเศษ

4.5 การดำเนินกิจกรรมรายวิชา I20201 และ I30201 การศึกษาและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation : IS1) และกิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงาน (PBL)

5. แฟ้มสรุปรายงานการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม

6. กระบวนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

7. สถิติการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2565

8. ภาพกิจกรรมที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนที่เป็นผลจากการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 

ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ 

ประเด็นพิจารณา

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

ผู้รับผิดชอบ 

นายสานนท์  เวือมประโคน

นางวรรณฤดี  ค้ำชู

ค่าเป้าหมาย 

ดี

ผลการประเมิน
ดี

ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ 


1. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565

2. ข้อมูลสารสนเทศของครูและบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนา

3. ข้อมูลการพัฒนาครูที่ขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะ

4. ข้อมูลการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

5. รายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

6. แผนการจัดการเรียนรู้

7. สรุปผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2565 

ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ 

ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ 

ประเด็นพิจารณา

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

ผู้รับผิดชอบ 

นายพงษ์ศิริ  เกื้อทาน

ค่าเป้าหมาย 

ดี

ผลการประเมิน
ดี

ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ 


1. สารสนเทศ ปีการศึกษา 2565

2. รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา (Big Data) ปีการศึกษา 2565

3. ธรรมนูญโรงเรียน

4. แผนพัฒนาการศึกษา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ปีงบประมาณ 2566-2568

5. แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2565

6. รายงานประจำปีของสถานศึกษา (Self Assessment Report: SAR)

7. รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Annual Report: AR)

8. แหล่งข้อมูลสารสนเทศหลากหลายรูปแบบ เช่น

เว็บไซต์โรงเรียน

เว็บไซต์ทะเบียนวัดผล

– ระบบบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้เครือข่าย

เว็บไซต์คลังคำสั่ง

เว็บไซต์ห้องสมุดโรงเรียน

ระบบประเมินผลการเรียน

– ระบบจัดการงานพัสดุ เป็นต้น

9. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ปีการศึกษา 2565

10. สถิติการใช้งาน DLIT

11. เว็บไซต์ DLIT

12. สรุปแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ DLIT ประกอบการจัดการเรียนการสอน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

13. ทะเบียนสื่อการเรียนรู้

ทะเบียนการใช้สื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ทะเบียนการใช้สื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

14. การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2565 

ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ


เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

ประเด็นพิจารณา

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต

ผู้รับผิดชอบ 

นางสาวอุไร พุ่มพวง  

ค่าเป้าหมาย 

ดี

ผลการประเมิน
ดี

ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ 


1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2565

2. การดำเนินงานนิเทศ ปีการศึกษา 2565

3. ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานและแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

4. แบบฟอร์มนิเทศและประเมินคุณภาพหน่วยและแผน

5. แบบฟอร์มสังเกตการสอนและการนิเทศการจัดการเรียนรู้

6. รายงานการออกแบบและจัดทำหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานและแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2565

7. รายงานข้อมูลรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน ปีการศึกษา 2565

8. ตัวอย่างแบบรายงานการสังเกตการสอนและการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2565 

ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ 

ประเด็นพิจารณา

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ผู้รับผิดชอบ 

นางปรีชาภรณ์ ทบแก่น

นางสาวอรุณรัตน์  วิลาส  

ค่าเป้าหมาย 

ดี

ผลการประเมิน
ดี

ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ 


1. สถิติการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.1 สถิติการใช้งาน DLIT

1.2 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ DLIT ประกอบการจัดการเรียนการสอน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

2. ประมวลรายวิชา (Course Syllabus)

3. แผนการจัดการเรียนรู้

4. เว็บไซต์ DLIT

5. ทะเบียนสื่อการเรียนรู้

จำนวนทรัพยากรสื่อในห้องสมุด

ทะเบียนการใช้สื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ทะเบียนการใช้สื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

6. ผลการประเมินครูโดยนักเรียน ประเด็นการใช้สื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีที่ครูใช้ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

7. แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

ศูนย์การเรียนรู้ Digital Library

พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ห้องหมอภาษาบดินทรเดชาพัฒนาเยาวชน

– ศูนย์การเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

8. แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน

– ชุมชนวังทองหลาง

– การใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการเรียนรู้นอกห้องเรียน

มหาวิทยาลัยโดยรอบที่ให้ความอนุเคราะห์

ประมวลภาพการเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้

9. สถิติการใช้แหล่งเรียนรู้

สถิติการเข้าใช้ห้องสมุด

สถิติการเข้าใช้หนังสือและยืมหนังสือ  

ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ 

ประเด็นพิจารณา

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

ผู้รับผิดชอบ 

นางณัฐนันท์  วงค์มงคุณ

นางสาวประภาพรรณ ไพฑูรย์  

ค่าเป้าหมาย 

ดี

ผลการประเมิน
ดี

ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ 


1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2565

2. การดำเนินงานนิเทศ ปีการศึกษา 2565

3. ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานและแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

4. แบบฟอร์มนิเทศและประเมินคุณภาพหน่วยและแผน

5. แบบฟอร์มสังเกตการสอนและการนิเทศการจัดการเรียนรู้

6. รายงานการออกแบบและจัดทำหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานและแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2565

7. รายงานข้อมูลรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน ปีการศึกษา 2565

8. ตัวอย่างแบบรายงานการสังเกตการสอนและการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2565   

ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ 

ประเด็นพิจารณา

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน

ผู้รับผิดชอบ 

นางสาวอุไร พุ่มพวง

นางวิไลลักษณ์ มหาลีวีรัศมี

นางเบญจพร ศาสตร์สูงเนิน 

ค่าเป้าหมาย 

ดี

ผลการประเมิน
ดี

ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ 

ประเด็นพิจารณา

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้

ผู้รับผิดชอบ 

นางวาสนา  ขัติยะ

ค่าเป้าหมาย 

ดี

ผลการประเมิน
ดี

ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ 


1. แบบสังเกตการสอนและการนิเทศการจัดการเรียนรู้

2. แผนการจัดการเรียนรู้

3. แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูโดยผู้เรียน

4. แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (วฐ.1) ตำแหน่งครูชำนาญการ และครูชำนาญการพิเศษ

5. เครื่องมือในการวัดผลและประเมินผลการเรียน เช่น ใบงาน แบบฝึกหัด แบบทดสอบ

6. เอกสารวิเคราะห์ข้อสอบ

7. คำสั่งโรงเรียน

8. รูปภาพ   

ร่องรอย/หลักฐาน/เครื่องมือ