ทำเนียบผู้บริหาร

1. พระภิกษุจันทร์ ปราบจะบก

ครูใหญ่ พ.ศ. 2477 - 2479

2. นายช้อย ชนะบำรุง

ครูใหญ่ พ.ศ. 2479 - 2482

3. นายแถม รัตนวิเศษ

ครูใหญ่ พ.ศ. 2482 - 2483

4. นายชาญ สุรโยธี

ครูใหญ่ พ.ศ. 2483 - 2485 

5. นายปัญญา ภักดีรัตน์

ครูใหญ่ พ.ศ. 2485 - 2490

6. นายกลั่น มะเริงสิทธิ์

ครูใหญ่ พ.ศ. 2490 - 2491

7. นายแดง ธงพุทธรักษ์

ครูใหญ่ พ.ศ. 2491 - 2492

8. นายชาญ วจีเกษม

ครูใหญ่ พ.ศ. 2492 - 2493

9. นายช้อย ชนะบำรุง

ครูใหญ่ พ.ศ. 2493 - 2495

10.นายกลั่น มะเริงสิทธิ์

ครูใหญ่ พ.ศ. 2495 - 2496

11.นายปัญญา ภักดีรัตน์

ครูใหญ่ พ.ศ. 2496 - 2515

12.นายณรงค์ ญาติบำรุง

ครูใหญ่ พ.ศ. 2516 - 2517

13.นายรังสิต สุวรรณทรัพย์

ครูใหญ่ พ.ศ. 2517 - 2519

14.นายศิริ พรายจันทร์

อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2519 - 2531 

15.นางสาวพัชนี รัตนประสพ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ. 2531 -2539

16.นายพิชัย สตารัตน์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ. 2539 -2548

17.นายทองสุข สว่างงาม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ. 2548 - 2549

18.นางอนงค์ พิมพ์จันทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ. 2549 - 2553

19.นางสุชาดา ทางตะคุ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

พ.ศ. 2553 - 2559

20. นายชูชาติ  โจมฤทธิ์

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

พ.ศ. 2559 - 2562

21.ส.ต.ท.นพวัชญ์  โพธิ์งาม

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

พ.ศ. 2562 - 2564

22.นายพุทธรัตน์  นัยวิกล

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

พ.ศ. 2564 - 2565

23.ส.ต.ท.นพกร  พุทธา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

พ.ศ. 2565 - ปัจจบัน