ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เดิมชื่อโรงเรียนวัดสมอราย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2477 โดยพระอธิการพรหม อดีตเจ้าอาวาสวัดสมอราย ได้เป็นผู้ริเริ่มเปิดโรงเรียนทำการสอนขึ้นครั้งแรก 2 ระดับ คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีนักเรียนครั้งแรกประมาณ 80 คน โดยมีพระภิกษุจันทร์ ปราบจะบก ทำหน้าที่เป็นครูใหญ่ และพระภิกษุอีก 3 รูป ทำหน้าที่เป็นครูสอน ใช้ศาลาการเปรียญเป็นสถานที่ทำการสอนชั่วคราว

ต่อมาเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2478 นายเปีย เนนเลิศ ศึกษาธิการอำเภอเมือง ได้รับโอนโรงเรียนวัดสมอราย เข้าเป็นสาขาของโรงเรียนประชาบาลวัดใหม่ ตำบลหนองจะบก

จนกระทั่งเดือนพฤษภาคม 2481 กระทรวงศึกษาธิการได้สั่งโอนกิจการของโรงเรียนวัดสมอราย ให้เทศบาลเมืองนครราชสีมาเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดการศึกษา และตั้งชื่อว่า “โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดสมอราย)”

ในปี พ.ศ 2481 นี้เอง ที่เทศบาลเมืองนครราชสีมา ได้ก่อสร้างอาคารเรียนไม้ถาวร 1 หลัง และได้ย้ายนักเรียนจากศาลาการเปรียญของวัดที่คับแคบ เข้ามาเรียนที่อาคารใหม่ พร้อมทั้งแต่งตั้งให้ นายแถม รัตนวิเศษ เป็นครูใหญ่

โรงเรียนได้ดำเนินการมาอย่างดี และประสบผลสำเร็จอย่างยิ่ง จนเมื่อถึงวันที่ 1 มกราคม 2487 รัฐบาลในสมัยนั้น ก็ได้สั่งโอนกิจการของโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดสมอราย) ให้เข้าสังกัดกับกระทรวงศึกษาธิการอีกครั้งหนึ่ง และมีฐานะเป็นโรงเรียนประชาบาลเรื่อยมา

ต่อมาในปีพ.ศ 2496 นายปัญญา ภักดีรัตน์ ครูใหญ่ ได้บริหารโรงเรียนจนประสบผลสำเร็จทางการจัดการศึกษา มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป โดยนักเรียนในชั้นประโยคประถมศึกษา สามารถสอบคัดเลือกรับทุนส่งเสริมนักเรียนฉลาด ประเภท ก ได้ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน

จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2498 กระทรวงศึกษาธิการได้สั่งโอนกิจการโรงเรียนประชาบาลแห่งนี้ เฉพาะอาคารเรียนและนักเรียน ให้เทศบาลเมืองนครราชสีมารับผิดชอบดำเนินการเป็นครั้งที่ 2 ส่วนครูยังคงให้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการตามเดิม และเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) 

จนกระทั่งถึงวันที่ 1 เมษายน 2506 กระทรวงศึกษาธิการก็ได้สั่งตัดโอนครู ให้ขึ้นสังกัดเทศบาลเมืองนครราชสีมา นับว่าเป็นโรงเรียนเทศบาลอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา


รางวัลที่น่าชื่นชม


พ.ศ 2525 ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนผู้นำหลักสูตรใหม่ระดับจังหวัด

พ.ศ 2525 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเทศบาลจัดการศึกษาและกิจกรรมเยาวชนดีเด่น

พ.ศ 2526 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเทศบาลจัดการศึกษาและกิจกรรมเยาวชนดีเด่น

พ.ศ 2527 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเทศบาลจัดการศึกษาและกิจกรรมเยาวชนดีเด่น

พ.ศ 2529 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโรงเรียนดีเด่นขนาดใหญ่ ของมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

พ.ศ 2532 นักเรียนได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ 

พ.ศ 2533 ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่

พ.ศ 2533 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดโรงเรียนดีเด่นขนาดใหญ่ ของมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

พ.ศ 2534 ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่น วันประถมศึกษา อำเภอเมืองนครราชสีมา

พ.ศ 2537 ได้รับรางวัลพัฒนาคุณภาพการใช้บริการอนามัยโรงเรียนระดับ 1

พ.ศ 2540 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดโรงเรียนดีเด่นขนาดใหญ่ ของมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

พ.ศ 2542 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโรงเรียนดีเด่น สังกัดหน่วยการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2543

พ.ศ 2543 ได้รับโล่ห์เหรียญทองพระราชทาน วงเมโลเดียนชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ

พ.ศ 2543 ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2542 ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 2

พ.ศ 2543 ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่อง ในการจัดการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของกรมวิชาการ

พ.ศ 2544 ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่อง ในการจัดทำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา

พ.ศ 2545 เป็นโรงเรียนขยายผลแนวทางการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

พ.ศ 2548 ได้รับโลห์เกียรติยศ “โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง” จากสำนักนายกรัฐมนตรี

พ.ศ 2548 รางวัลเหรียญทอง โครงการส่งเสริมโรงเรียนดีเด่น สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา 

วัดสมอราย

ประวัติย่อ

      วัดสมอรายก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2299 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2502 การสร้างวัดสันนิษฐานจากภูมิทัศน์บริเวณรอบวัดในสมัยนั้นมีต้นสมอเกิดขึ้นเรียงรายมากมาย ชาวบ้านจึงถือเอาเหตุนี้มาตั้งชื่อวัดสืบมา

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ และหอกลอง-ระฆัง

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระกร่อม

2. พระอธิการพรหม

3. พระครูพรหมวิหารี (รอด)

4. พระมหาเจือ อตฺถโกสโล

5. พระครูสิริจันทวโรภาส

6. พระอธิการศิริศักดิ์ ยสินฺธโร เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

พระครูพรหมวิหารี (รอด)


ประวัติย่อพระครูพรหมวิหารี ( หลวงพ่อรอด พรหมปญฺโญ) วัดสมอราย อ. เมือง จ.นครราชสีมา 

พระครูพรหมวิหารี หรือรู้จักกันชื่อ หลวงพ่อรอด วัดสมอราย เดิมชื่อ รอด เจิมขุนทด เกิด 15 มีนาคม 2424 ตรงกับวันพุธ ขึ้น 11 คำเดือน 4 ปีมะเส็ง ณ บ้านหนองสรวง ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด (ปัจจุบันขึ้นกับ อ.ขามทะเลสอ) เมื่ออายุครบ 20 ปีได้อุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดบ้านวัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2444 โดยมีเจ้าอธิการจันทร์ วัดบึงสง่า (บ้านวัง) เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้ฉายา "พรหมปญโญ" เมื่อ พ.ศ. 2464 ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองจะบก กระทั่งในปี พ.ศ. 2487-2488 ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ข้าศึกได้ทิ้งลูกระเบิด ใส่สถานีรถไฟนครราชสีมา หรือหัวรถไฟ และวัดสมอรายจนพังพินาศ ชาวบ้านจึงพร้อมใจอาราธนาท่านจากวัดหนองจะบกมาอยู่วัดสมอราย ท่านได้สร้างวัดสมอรายขึ้นมาใหม่ทั้งกุฏิ อุโบสถ ศาลาการเปรียญ ซุ้มประตูวัดและกำแพงวัด ตามประวัติของหลวงพ่อ ได้สร้างวัด 3 วัดคือ วัดหนองจะบก วัดสมอราย และวัดหนองสรวง วัดสมอราย ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2299 สันนิษฐานว่า บริเวณรอบวัดในสมัยนั้นมีต้นสมอเกิดขึ้นเยอะมาก จึงเอามาเป็นชื่อวัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2502 หลวงพ่อรอดมรณภาพเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 เวลา 15.00 น. รวมสิริอายุ 89 ปี พรรษา 69

#ที่มาของข้อมูล Facebook : ชัช สวนหมาก