โครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2566

ระยะเวลาการคุ้มครอง
ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2566 ถึง 16 พฤษภาคม 2567

บริษัท สยามสไมล์โปรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดความคุ้มครอง

กรณีเสียชีวิต


ทุพพลภาพโดยถาวร


สูญเสียอวัยวะ


ค่ารักษาพยาบาล / ครั้ง

มีบัตรประกันอุบัติเหตุ เข้ารักษาโรงพยาบาลเอกชน โดยไม่ต้องสำรองจ่าย (ตามวงเงินค่ารักษาพยาบาล) 8,000 บาท


กรณีใช้สิทธิ์อื่นที่ไม่ได้ค่ารักษาจากโรงการ  เช่น บัตรทอง

(ใช้ใบรับรองแพทย์ และ ใบสรุปงบค่ารักษาพยาบาล)


*** ค่าชดเชย (รพ.สต. 100 บาท  รพ. 300 บาท , นอนคืนละ 500 บาท ***