บุคลากร

ผู้บริหารโรงเรียน

ส.ต.ท.นพกร พุทธา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ดร.ฉัตรธิภรณ์ ศิริวัฒน์

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

น.ส.อุไร พุ่มพวง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารวิชาการ

นายสานนท์ เวือมประโคน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารบุคคล

นางอุดมลักษณ์ ใจเสือ 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงบประมาณ

นางศุภากร วงษ์เพิก

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ระดับชั้นปฐมวัย

นางลัดดา แสนทวีสุข

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวคัทรียา บูรณะ

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้น อ.1

นางลัดดา แสนทวีสุข

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้น อ.2

น.ส.ณัฏฐริณีย์ ยิ่งนาม

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้น อ.3 

น.ส.กานต์พิชชา อุดมศิริภูวภัทร

พนักงานจ้าง (ปฏิบัติหน้าที่สอน)

ผู้ดูแลเด็กเล็ก

นางจรวยพร สิทธิมงคล

พนักงานจ้าง (ปฏิบัติหน้าที่สอน)

ผู้ดูแลเด็กเล็ก 

น.ส.ปรียาพร เชื่อมกลาง 

พนักงานจ้าง (ปฏิบัติหน้าที่สอน)

ผู้ดูแลเด็กเล็ก

ช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

น.ส.วรรณฤดี ค้ำชู 

ครูชำนาญการพิเศษ 

หัวหน้าช่วงชั้นที่ 1

นางจำเนียร อาจจำนงค์

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้น ป.1/1

นางปรีชาภรณ์ ทบแก่น 

ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้น ป.2/1

น.ส.อรุณรัตน์ วิลาส

ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้น ป.2/2

น.ส.วรรณฤดี ค้ำชู 

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้น ป.3/1 

นางพัชรียา ชินไธสงค์


ครูประจำชั้น ป.3/2 

น.ส.ณัฐนันท์ จำปามูล 

ครูชำนาญการ

ครูพิเศษประจำสายชั้น

น.ส.พัชรพรรณ มูล ทองคำ

พนักงานจ้าง (ปฏิบัติหน้าที่สอน)

ครูพิเศษประจำสายชั้น 

น.ส.ธรรมปวัลย์ เกษมทะเล


ครูพิเศษประจำสายชั้น

ช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

น.ส.จินตนา แก้วพะไล

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าช่วงชั้นที่ 2

น.ส.ศิริพันธ์ กสิกรานันท์ 

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้น ป.4/1

นางศิวาพร ชินตะคุ 

ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้น ป.4/2

นางจินตหรา โกยขุนทด 

พนักงานจ้าง (ปฏิบัติหน้าที่สอน)

ครูประจำชั้น ป.5/1

น.ส.จินตนา แก้วพะไล

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้น ป.5/2

นางธัญลักษณ์ ผึ้งสาย

ครูเชี่ยวชาญ

ครูประจำชั้น ป.6/1 

น.ส.อมรรัตน์ สมพร

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้น ป.6/2

น.ส.อุไร พุ่มพวง

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูพิเศษประจำสายชั้น

นางอุดมลักษณ์ ใจเสือ 

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูพิเศษประจำสายชั้น

นายชูศักดิ์ พัดทะเล

ครูเชี่ยวชาญ

รูพิเศษประจำสายชั้น

น.ส.ประภาพรรณ ไพฑูรย์

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูพิเศษประจำสายชั้น 

ช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

นางพูนสุข ศรีไชย

ครูเชี่ยวชาญ

หัวหน้าช่วงชั้นที่ 3

น.ส.ชญาดา สุขประสงค์ 


ครูประจำชั้น ม.1/1

นางศศิธร จำปาวงษ์

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้น ม.1/2

นางวาสนา ขัติยะ 

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้น ม.2/1

นางเบญจพร ศาสตร์สูงเนิน 

ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้น ม.3/1

นายพันธ์ศรี ศรีไชย 

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้น ม.3/1

น.ส.วาสนา คำดี

พนักงานจ้าง (ปฏิบัติหน้าที่สอน)

ครูพิเศษประจำสายชั้

นายพงษ์ศิริ เกื้อทาน

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูพิเศษประจำสายชั้น

นายพีรยุทธ ไวการ

พนักงานจ้าง (ปฏิบัติหน้าที่สอน)

ครูพิเศษประจำสายชั้น

นางศุภากร วงษ์เพิก

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูพิเศษประจำสายชั้น

นายสานนท์ เวือมประโคน

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูพิเศษประจำสายชั้น

นางวิไลลักษณ์ มหาลีวีรัศมี


ครูพิเศษประจำสายชั้น

พนักงานจ้าง (ปฏิบัติหน้าที่สอน)

น.ส.เพ็ญพร เสนาะ

พนักงานจ้าง (ปฏิบัติหน้าที่สอน) 

น.ส.ประภัสสร แก้วคำหอม 

พนักงานจ้าง (ปฏิบัติหน้าที่สอน)

พนักงานจ้าง (สนับสนุนการสอน)

น.ส.ปนัดดา ผิวสา

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

น.ส.วีณาณัฐ มะเริง สิทธิ์

พนักงานจ้างตามภารกิจ

น.ส.ปวีรวรรณ กรองมะ เริง 

พนักงานจ้างตามภารกิจ

พนักงานจ้าง (นักการภารโรง)

นายพะวงศ์ ภูหงษ์แก้ว

พนักงานจ้าง

(นักการภารโรง)

น.ส.ณัฐพร พิณทอง

พนักงานจ้าง

(นักการภารโรง)