ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร นับตั้งแต่ พ.ศ.2477 - ปัจจุบัน


1. พระภิกษุจันทร์ ปราบจะบก
ครูใหญ่ พ.ศ. 2477 - 2479
2. นายช้อย ชนะบำรุง
ครูใหญ่ พ.ศ. 2479 - 2482
3. นายแถม รัตนวิเศษ
ครูใหญ่ พ.ศ. 2482 - 2483 
4. นายชาญ สุรโยธี
ครูใหญ่ พ.ศ. 2483 - 2485 
5. นายปัญญา ภักดีรัตน์
ครูใหญ่ พ.ศ. 2485 - 2490
6. นายกลั่น มะเริงสิทธิ์
ครูใหญ่ พ.ศ. 2490 - 2491
7. นายแดง ธงพุทธรักษ์
ครูใหญ่ พ.ศ. 2491 - 2492
8. นายชาญ วจีเกษม
ครูใหญ่ พ.ศ. 2492 - 2493
9. นายช้อย ชนะบำรุง
ครูใหญ่ พ.ศ. 2493 - 2495
10.นายกลั่น มะเริงสิทธิ์
ครูใหญ่ พ.ศ. 2495 - 2496
11.นายปัญญา ภักดีรัตน์
ครูใหญ่ พ.ศ. 2496 - 2515
12.นายณรงค์ ญาติบำรุง
ครูใหญ่ พ.ศ. 2516 - 2517
13.นายรังสิต สุวรรณทรัพย์
ครูใหญ่ พ.ศ. 2517 - 2519
14.นายศิริ พรายจันทร์
อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2519 - 2531 
15.นางสาวพัชนี รัตนประสพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ. 2531 -2539
16.นายพิชัย สตารัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ. 2539 -2548
17.นายทองสุข สว่างงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ. 2548 - 2549
18.นางอนงค์ พิมพ์จันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ. 2549 - 2553
19.นางสุชาดา ทางตะคุ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา พ.ศ. 2553 - 2559

20. นายชูชาติ  โจมฤทธิ์

ผู้อำนวยการสถานศึกษา พ.ศ. 2559 - 2562

21.นายนพวัชญ์  โพธิ์งาม

ผู้อำนวยการสถานศึกษา พ.ศ. 2562 - 2564

22.นายพุทธรัตน์  นัยวิกล

ผู้อำนวยการสถานศึกษา พ.ศ. 2564 - ปัจจบัน

Comments