บุคลากร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
  
 
นางวาสนา ขัตติยะ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 นางคัทรียา มีฤกษ์สม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
นางสาวอุทัย วัดอิ่ม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
นางอังสะนา ยิ่งวงษ์
 ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 


 

 


 
นางสาวประภาพรรณ ไพฑูรย์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางจินตนา  แก้วพะไล
 ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ 
นางวรรณฤดี  ค้ำชู
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ
  


กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
 
นางกุลิสรา เผือกแก้ว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวมยุรี  มบขุนทด
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางศิวาพร ชินตะคุ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ


 
นายสานนท์  เวือมประโคน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวอรุณรัตน์  วิลาส
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ-  
นางจินตหรา  โกยขุนทด
ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภาระกิจ
  

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

   
 
นางพัชรี พิกุลสวัสดิ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 นางศุภากร วงษ์เพิก
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางธัญลักษณ์ เกวขุนทด
 ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
นางเบญจพร  ศาสตร์สูงเนิน
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ-  

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

   

นางพจมาน จงอบกลาง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 นางสาวอุไร พุ่มพวง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวชญาดา  สุขประสงค์
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ-
 
นางสาวจิตต์ธัญชฌา  จำลองศุภลักษณ์
ตำแหน่งตำแหน่งพนักงานจ้างตามภาระกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พละศึกษา    

 
นางวรรณทัศน์ อิงไธสง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 นายอนุยุต ภรณ์ใจกล้า
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ-

 


กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


 
นางอัจฉรา  ดวงแสง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
นายพันธ์ศรี ศรีไชย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 นางสาวอมรรัตน์  สมพร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
นางพูนสุข ศรีไชย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายชูศักดิ์ พัดทะเล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 นายพงษ์ศิริ  เกื้อทาน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 
นางศิริพันธ์  กสิกรานันท์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 
นางสุเนตร  ภักดี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางอุดมลักษณ์  ใจเสือ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุกัญญา  อุยวัฒนกุล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ
 
นางศศิธร  จำปาวงษ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
นางสาวณัฐนันท์  จำปามูล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ


 


งานการศึกษาพิเศษ


 
นางปรีชาภรณ์  ทบแก่น
 ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ - 


 


สายชั้นปฐมวัย 
นางจำเนียร  อาจจำนงค์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางลัดดา  แสนทวีสุข
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวณัฏฐริณีย์  ยิ่งนาม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ -
 
นางคัทรียา  บูรณะ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ - 
นางสาวแพรวพัตรา  แสงทอง


   

ห้องธุรการ
นางสาวอุไร พุ่มพวง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางอัจฉราวรรณ  นิตยสุทธิ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวเพ็ญพร  เสนาะ
   

นักการภารโรง
นายสมเกียรติ  สายสุวรรณ
ตำแหน่งนักการภารโรง
นาง

 


 
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย


 Comments