บุคลากร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       
 

 
 
 นางวาสนา ขัตติยะ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 นางคัทรียา มีฤกษ์สม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
นางสาวอุทัย วัดอิ่ม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางอังสะนา ยิ่งวงษ์
 ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
       
   
 
 
นางสาวประภาพรรณ ไพฑูรย์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ 
างจินตนา  แก้วพะไล
 ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ - 
นางปรีชาภรณ์  ทบแก่น
 ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ - 
 
    
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      
 
 นางกุลิสรา เผือกแก้ว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางศิวาพร ชินตะคุ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวณัฐภัทร์ ขิงโพธิ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ
 นางสาวอรุณรัตน์  วิลาส
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ- 
    
       
 นางจินตหรา  โกยขุนทด
ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภาระกิจ
(ผู้ช่วยครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา)

  
    
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      

  นางพัชรี พิกุลสวัสดิ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 นางศุภากร วงษ์เพิก
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางธัญลักษณ์ เกวขุนทด
 ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางเบญจพร  ศาสตร์สูงเนิน
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ-
       
 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      
   
 
 
นางพจมาน จงอบกลาง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 นางสาวอุไร พุ่มพวง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ
 นางสาวชญาดา  สุขประสงค์
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ-
นางสาวจิตต์ธัญชฌา  จำลองศุภลักษณ์
ตำแหน่งตำแหน่งพนักงานจ้างตามภาระกิจ
(ผู้ช่วยครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา)
 
       
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พละศึกษา       
 

นางวรรณทัศน์ อิงไธสง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายอนุยุต ภรณ์ใจกล้า
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ-
 


นายธนะพล เชิดนอก
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ-
 
       
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ      
 

 
 
นางอัจฉรา  ดวงแสง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
นายพันธ์ศรี ศรีไชย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 
 นางสาวอมรรัตน์  สมพร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ
 
       
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี      
 
 

 
 นางพูนสุข ศรีไชย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 นายชูศักดิ์ พัดทะเล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายพงษ์ศิริ  เกื้อทาน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางศิริพันธ์  กสิกรานันท์
ตำแหน่งครู
 
       
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
       

นางสุเนตร  ภักดี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

นางอุดมลักษณ์  ใจเสือ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

 นางสาวสุกัญญา  อุยวัฒนกุล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางศศิธร  จำปาวงษ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
       
     
 นางสาวณัฐนันท์  จำปามูล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ
     
       
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      
  
 นางสาวมยุรี  มบขุนทด
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางอัจฉราวรรณ  นิตยสุทธิ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
นายสุภาพ   เจริญ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ

       
ปฐมวัย      


นางลัดดา  แสนทวีสุข
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ-
นางจำเนียร  อาจจำนงค์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางวรรณฤดี  ค้ำชู
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางคัทรียา  บูรณะ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ-
       
 
 
 
นางสาวปรีชาภรณ์  ทบแก่น
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ- 
นางสาวณัฏฐริณีย์  ยิ่งนาม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ- 
นางวราภรณ์  ต่อทรัพย์
ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภาระกิจ
(ผู้ช่วยครูผู้สอนระดับอนุบาล)
นางสาวดวงกมล  ฉิมปรุ
ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป
(ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย) 
  
 
 
 นายทรงพล  ยืนรัมย์
ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภาระกิจ
(ผู้ช่วยครูผู้สอนระดับอนุบาล)

นางบุณฑิกา  พรมมี
ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป
 (ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย)
 นางสาวปรียาพร  เชื่อมกลาง
ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภาระกิจ
(ผู้ช่วยครูผู้สอนระดับอนุบาล)
นางสาวปิยะนุช  ฤาชา 
ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป
 (ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย)
 บุคลากร       นายสมเกียรติ  สายสุวรรณ
ตำแหน่งลูกจ้างประจำ
(ภารโรง)
นางขนิษฐา  มูลกลาง
ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป
(ภารโรง)
ายพรนารายณ์  นาเจริญ
ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภาระกิจ
(พนักงานขับรถยนต์)
นางสาวแพรวพัตรา  แสงทอง
ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป
(เจ้าหน้าที่การเงิน)
    
  

นางสาวเพ็ญพร  เสนาะ
ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป
(เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์)
 
นางสาวปนัดดา  ผิวสา
ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภาระกิจ
บุคลากรสนับสนุนการสอน  
นางสาวภัทราพร  แขจอหอ
ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภาระกิจ
(ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ) 
นางสาววรรณภา  รักวงษา
ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภาระกิจ
(ผช.จนท.การเงินและบัญชี)
    


 

 
 
นางสาวศศิมา  จึงพิชาญวณิชย์
ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภาระกิจ
(ผช.จนท.การเงินและบัญชี)


 

Comments