ผลงาน ปี 2554

รางวัลกิจกรรมการประกวดเล่านิทานระดับอนุบาล ในงานตลาดนัดการเรียนรู้ครั้งที่ 4 (Learning Fair 4) มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน นครราชสีมา


รางวัลต่างๆ ระดับอนุบาล ปีการศึกษา 2554


รางวัลงานมหกรรมวิชาการ การศึกษาปฐมวัยเมืองย่า "รวมพลังวัยใส คุณภาพเด็กไทย ปฐมวัยต้องมาก่อน" ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีสุรนารี


รางวัลงานครุศาสตร์ราชภัฎวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2554 "พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน"


รางวัลการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดอุดรธานี


รางวัลโครงการห้องสมุดเด็กแหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืน ประจำปี 2554 ณ ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครนครราชสีมา


Comments