ผลงาน ปี 2558

เกียรติบัตร การอบรมเชิงปฏิบัติการการด้านสื่อและความจริงเสมือน "Augmented Reality : AR" ณ โรงแรมวีวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา


เกียรติบัตร การเข้าประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 13 ประจำปี 2558 โดยมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา


เกียรติบัตร หลักสูตร นวัตกรรมสร้างอารยะ ศิลปะแห่งการดำเนินชีวิตด้วยวิถีอริยะ ณ เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพมหานคร


เกียรติบัตร งานงานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 "เลิศล้ำเลอค่าศาสตร์ศิลป์ แดนดินถิ่นอีสาน ผลงานสู่สากล" ณ จังหวัดสุรินทร์


เกียรติบัตร งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558


เกียรติบัตร งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี


ประกาศเกียรติบัตร โครงการการจัดการเรียนรู้สำหรับห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21


ใบประกาศเกียรติคุณการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นพลเมืองท้องถิ่น


ใบรับรองผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ประจำปี 2558 (รุ่นที่ 4)


เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2558 ระดับจังหวัด


รางวัลการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา ประจำปี 2558


รางวัลการแข่งขันกีฬาเปตองเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "วังน้ำเขียวโอเพน ครั้งที่ 1"

ใบประกาศครูComments