ผลงาน ปี 2557

เกียรติบัตร ร่วมกิจกรรม ในงานตลาดนัดการเรียนรู้ครั้งที่ 8 ‎(Learning Fari 8th)‎ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


เกียรติบัตรการอบรม "Classroom Management in the 21st Century for Developing Learners English Language Skills " โรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา


ใบประกาศเกียรติคุณ การอบรมเชิงปฏิบัติการ Coach & Mentor โดยใช้แนวทางการสอนแบบ Big Five Learning ในโครงการวิจัยทางการศึกษา ประจำปี 2557


ประกาศนียบัตร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.นครนายก


เกียรติบัตร การเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "Choaching and Mentoring : บทบาทครูพี่เลี้ยงในศตวรรษที่ 21 เพื่อการพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู"


เกียรติบัตร โครงการส่งเสริมการอ่านของอุธยานการเรียนรู้นครราชสีมา "Reading Fun Fair" สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ‎(องค์กรมหาชน)‎


เกียรติบัตร เข้าร่วมการแข่งขัน งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 22 อ.เชียงคาน จ.เลย


เกียรติบัตร งานหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 จังหวัดสกลนคร


เกียรติบัตร งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1


เกียรติบัตร งานนิทรรศการวิชาการของโรงเรียนโคราชพิทยาคม "KORAT OPEN HOUSE 2013"


เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดการเรียนรู้ครั้งที่ 7 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


เกียรติบัตรศาสตร์ ในงานครุศาสตร์ราชภัฏวิชาการประจำปีการศึกษา 2556


เกียรติบัตรการฝึกอบรมโครงการพัฒนาและทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพ. ศ. 2551 เพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน


ใบประกาศเกียรติคุณการอบรมโครงการจัดทำสื่อการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง ‎‎‎‎(BBL)‎‎‎‎ โรงเรียนเทศบาล 2 ‎‎‎‎(วัดสมอราย)‎‎‎‎


เกียรติบัตรการฝึกอบรมตามโครงการค่ายพลังยุวชนสร้างสุขสู่สังคมกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ


เกียรติบัตรในการแข่งขันงานวิชาการประจำปี 2556 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


เกียรติบัตรวิทยากรการอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2557 เรื่องการจัดทำหลักสูตรอาเซียน


เกียรติบัตรโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษาและ 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทยครั้งที่ 6


ใบประกาศอื่นๆ


Comments