ผลงาน ปี 2556

ใบประกาศเกียรติคุณ ในการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกัลประเทศอาเซียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 โครงการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืน ประจำปี 2556


ใบประกาศเกียรติคุณ ในการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับประเทศอาเซียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในโครงการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืน ประจำปี 2556


ใบประกาศเกียรติคุณ การเข้าร่วมกิจกรรม โครงการห้องสมุดแหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืน ประจำปี 2556 เทศบาลนครนครราชสีมา


เกียรติบัตร วิทยากรสาธิตการทำสื่อ BBL งาน รวมพลังวัยใส คุณภาพเด็กไทยปฐมวัยต้องมาก่อน ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


เกียรติบัตร เข้าร่วมกิจกรรม ในงานตลาดนัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 6 (Learning Fair 6) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 21 ณ เทศบาลเมืองยโสธร จ.ยโสธร


เกียรติบัตร การอบรมเชิงปฏิบัติการก้าวสู่ยุคอาเซียนด้วยความมั่นในในศักยภาพตชครูภาษาอังกฤษ ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร


Comments