อบรมเชิงปฏิบัติการ "กลยุทธ์การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ"

โพสต์4 ม.ค. 2559 04:41โดยพงษ์ศิริ เกื้อทาน


คณะผู้บริหาร  ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  วิทยาการให้ความรู้โดย ดร.อมรวิชช์  ทาครทรรพ คณะผู้บริหารเทศบาลนครนครราชสีมา โดยท่านนายกสุรวุฒิ  เขิดชัย  ท่านรองบำรุง เจริญพจน์ และสมาชิกสภาเทศบาล ผอ.สำนักการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ เทศบาลนครนครราชสีมา ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรและการเรียนรู้ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2558

                    
Comments