ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 2561

โพสต์29 พ.ค. 2561 19:34โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับการดำเนินกิจการของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและนโยบาย ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา และประสานการทำงานระหว่างสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา ที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561
Comments