ค่ายเตรียมความพร้อมทางภาษา พัฒนาสู่อาเซียน (English Camp)

โพสต์7 ก.พ. 2559 23:10โดยจุฑามาส พันธ์ศรี
            เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2559 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)  ได้มีการจัดกิจกรรม English Camp ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร การเรียนรู้ของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ กล้าแสดงออก และใช้ฝึกทักษะภาษาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน โดยใช้เพลง เกมส์ เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำและการเรียนรู้ ใช้กิจกรรมจากง่ายไปสู่ยาก อีกทั้งมีการนำเสนอผลงาน โดยผู้เรียนได้ใช้กระบวนการกลุ่ม มีการทำงานเป็นทีม ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ผู้เรียนมีความเพลิดเพลิน จากการ play and learn ทำให้มีความกล้าแสดงออกมาขึ้น สนใจในภาษาอังกฤษมากขึ้น

 Comments