ประกาศล่าสุด

 • กิจกรรมวันภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2562 โดยจัดให้มีการแสดงละครจากบทประพันธ์ของสุนทรภู่ การแข่งขัน และการมอบรางวัลจากการแข่งขันในกิจกรรมวันภาษาไทย ที่บร ...
  ส่ง 30 ส.ค. 2562 01:23 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • งานกีฬาสีอนุบาล Junior Game ห้างสรรพสินค้า Terminal 21 Korat ร่วมกับโรงเรียนต่างๆในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา จัดกิจกรรม งานกีฬาสีอนุบาล Junior Game ประจำปีการศึกษา 2562 ที่  Hall1 ห้างสรรพส ...
  ส่ง 30 ส.ค. 2562 01:11 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • โครงการ English Kid Camp และ English Camp กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดโครงการ โครงการ English Kid Camp สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา และ English Camp สำหรับนักเรียนชั้นม ...
  ส่ง 29 ส.ค. 2562 21:00 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • ศึกษาดูงานกรุงเทพฯ และสมุทรสงคราม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ร่วมกับสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา จัดโครงการศึกษาดูงานกรุงเทพฯ และสมุทรสงคราม ที่สำนักงานครัวการบินไทย สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม โครงการชัยพ ...
  ส่ง 29 ส.ค. 2562 20:48 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการงานอาชีพจากท้องถิ่นฯ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการงานอาชีพจากท้องถิ่นฯ ให้กับคณะครูและบุคลากร โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) และบุคคลที่สนใจ โดยมีกิจกรรมงานอาช ...
  ส่ง 29 ส.ค. 2562 20:32 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • โครงการ ครู DARE รร.สีขาว โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ร่วมกับสถานีตํารวจภูธรเมืองนครราชสีมา ร่วมจัดโครงการครู DARE และโครงการโรงเรียนสีขาว เพื่อให้ความรู้กับนักเรียนในระดับประถมศึกษาในเรื่องเก ...
  ส่ง 29 ส.ค. 2562 20:22 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • โครงการค่ายคุณธรรม (วัยใสกับการพัฒนาจิต) กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดโครงการค่ายคุณธรรม(วัยใสกับการพัฒนาจิต) ประจำปีการศึกษา 2562 ที่ วัดประมวลราษฎร์ อ.เม ...
  ส่ง 27 มิ.ย. 2562 22:05 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • กิจกรรมวันสุนทรภู่ 27 มิ.ย. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยจัดกิจกรรมการแสดงต่างๆ กิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล โดยมี นายชูชาต ...
  ส่ง 27 มิ.ย. 2562 01:22 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • ฝ่ายการศึกษานอกระบบติดตามเด็กด้อยโอกาส ฝ่ายการศึกษานอกระบบมา สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา ได้มาติดตามเด็กด้อยโอกาสจากโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) โดยได้ซักถามถึงปัญหา ความต้องการ เพื่อนำข้อมูลมารวบรวม หาทางช่วยเหล ...
  ส่ง 27 มิ.ย. 2562 01:18 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • อบรมลดภาวะโลกร้อน สำนักการสาธารณสุข เทศบาลนครนครราชสีมา จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง การลดภาวะโลกร้อนให้กับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ไปปรับใช้ทั้งท ...
  ส่ง 27 มิ.ย. 2562 01:15 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • พิธีไหว้ครู 2562 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดงานวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการระลึกนึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ที่ช่วยอบรมสั่งสอน ให้เราทุกคนเป็นคนดี ม ...
  ส่ง 17 มิ.ย. 2562 00:23 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • การเลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดโครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนักเรียนและสมาชิกสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป ...
  ส่ง 17 มิ.ย. 2562 00:23 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • การประชุมจัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดโครงการประชุมผู้ปกครองและจัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครอง ของนักเรียนทุกสายชั้นในโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมกันประสานความร่วมมือให้เป ...
  ส่ง 17 มิ.ย. 2562 00:22 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • งานมอบเครื่องเขียนพระราชทาน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) และโรงเรียนใกล้เคียงได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเครื่องเขียนและอุปกรณ์การเรียน โดยมีนักเรียน ผู้บร ...
  ส่ง 17 มิ.ย. 2562 00:21 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • ค่ายลูกเสือท้องถิ่นไทย จังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เข้าร่วมโครงการเข้าค่ายลูกเสือท้องถิ่นไทย ที่จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้โรงเร ...
  ส่ง 17 มิ.ย. 2562 00:20 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • อบรมจิตคณิต โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดโครงการอบรมจินตคณิตให้กับคณะครู ในระดับปรถมศึกษาตอนต้น เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ที่ห้องประชุมโรงเรียน ...
  ส่ง 17 มิ.ย. 2562 00:19 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • โครงการยิ้มรับยิ้มสู้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดโครงการยิ้มรับยิ้มสู้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ต้อนรับเข้าสู่รั่วน้ำเงิน - แดง เพื่อแนะนำ ทำความรู้จัก ข ...
  ส่ง 17 มิ.ย. 2562 00:18 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • ร่วมอวยพรผู้บริหารในวันสงกรานต์ 2562 นายชูชาติ โจมฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เข้าร่วมอวยพร รดน้ำผู้บริหารเทศบาลนครนครราชสีมา เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2562 ที่สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา วันท ...
  ส่ง 17 มิ.ย. 2562 00:17 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • วันแห่งความสำเร็จ 2562 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดโครงการวันแห่งความสำเร้จให้กับนักเรียนชั้น ป.6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 เนื่องในโอกาศสำเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 26 ...
  ส่ง 17 มิ.ย. 2562 00:15 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • ศึกษาดูงานโรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ นครราชสีมา นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการปฏิบัติงานที่โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ นครราชสีมา เพ ...
  ส่ง 28 ก.พ. 2562 05:25 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
แสดงบทความ 1 - 20 จาก 153 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Comments