ประวัติโรงเรียน


                        โรงเรียนเทศบาล  2  (วัดสมอราย)  ก่อตั้งเมื่อวันที่  1  มิถุนายน   พ.ศ.2477 โดยพระอธิการพรหม  อดีตเจ้าอาวาสวัดสมอราย  เป็นผู้ริเริ่มจัดให้มีการเรียนการสอนขึ้นครั้งแรก 2 ระดับ คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  และ  2  มีนักเรียนจำนวน  80  คน  ครูใหญ่คนแรก คือ พระภิกษุจันทร์  ปราบจะบก  และมีพระภิกษุอีก  จำนวน  3  รูป  เป็นครูสอนใช้ศาลาการเปรียญของวัดเป็น สถานที่ทำการสอนชั่วคราว  โดยใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้น

                        ต่อมาเมื่อวันที่  1  มิถุนายน พ.ศ.   2478  นายเปีย  เนนเลิศ  ศึกษาธิการอำเภอเมือง ได้รับโอนโรงเรียนวัดสมอราย  เข้าเป็นสาขาของโรงเรียนประชาบาลวัดใหม่ตำบล  หนองจะบก  จนกระทั่งถึงเดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  2481  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้สั่งโอนกิจการของ โรงเรียนวัดสมอราย  ให้เทศบาลเมืองนครราชสีมาเป็นผู้รับผิดชอบ  ดำเนินการจัดการศึกษา  และตั้งชื่อว่า  โรงเรียนเทศบาล  4  (วัดสมอราย)  และในปีเดียวกันนี้เอง  เทศบาลเมืองนครราชสีมา     ก็ได้ก่อสร้างอาคารเรียนไม้ขึ้น  1  หลัง  และได้ย้ายนักเรียนจากศาลาการเปรียญวัดสมอรายมาเรียนที่อาคารเรียนใหม่ 

                        และต่อมาวันที่  1 มกราคม  พ.ศ. 2487  รัฐบาลในสมัยนั้นก็ได้สั่งโอนกิจการ โรงเรียนเทศบาล  4  (วัดสมอราย)  ให้กลับไปสังกัด    กระทรวงศึกษาธิการอีกครั้งหนึ่งและมีฐานะเป็นโรงเรียนประชาบาลเรื่อย มา  จนถึงวันที่  15  ธันวาคม  พ.ศ. 2498  กระทรวงศึกษาธิการก็ได้สั่งโอนโรงเรียนประชาบาลแห่งนี้  เฉพาะอาคารเรียนและนักเรียนให้เทศบาลเมืองนครราชสีมารับผิดชอบดำเนินการเป็นครั้งที่  2  ส่วนครูยังคงอยู่กับกระทรวงศึกษาธิการตามเดิมและเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าโรงเรียนเทศบาล  2  (วัดสมอราย)

                        จนกระทั่งถึงวันที่  1  เมษายน พ.ศ.2506  กระทรวงศึกษาธิการก็ได้สั่งตัดโอนครูให้ขึ้นสังกัดเทศบาลเมืองนครราชสีมา  นับว่าเป็นโรงเรียนเทศบาลอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาComments