ผู้บริหาร

   

 
 
 

 
 

 


 


นางโสภิกา  คงเจริญ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 


 
 
นางคัทรียา มีฤกษ์สม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นางพูนสุข  ศรีไชย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย
การเงินและบัญชี
นางศุภากร  วงษ์เพิก
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย
บริหารงานทั่วไป
Comments