ผู้บริหาร

   
 
 
 นายชูชาติ  โจมฤทธิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
 

 


 


นางโสภิกา  คงเจริญ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 


 
 
นางคัทรียา มีฤกษ์สม
หัวหน้างานวิชาการ
นางพูนสุข  ศรีไชย
หัวหน้างานการเงิน 
นางศุภากร  วงษ์เพิก
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
Comments